Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług znajdujących się w ofercie Serwisu NapoleonCat dostępnego w domenie napoleoncat.com, a także przy pomocy Aplikacji Mobilnej NapoleonCat.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej zwanego „RODO”).
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

Aplikacja – część Serwisu dostępna po zalogowaniu do Konta – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę z poziomu przeglądarki internetowej bądź poprzez Aplikację Mobilną jako usługa (ang.: software as a service), za pomocą którego Użytkownik może zarządzać stronami/kontami/profilami w serwisach internetowych takich jak Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, a także dokonywać analizy aktywności takich stron/kont/profili. Liczba i rodzaj funkcjonalności Usług udostępnianych danemu Użytkownikowi uzależnione są od tego, jaki Pakiet wybrał Użytkownik.

 • Aplikacja Mobilna – aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.
 • Cennik – dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen. 
 • Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
 • Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług.
 • Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 5 znaków.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług,  niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 • Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług.
 • Konto testowe – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług   w okresie 14 dni od dnia Rejestracji.
 • Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym – oznacza konto/fanpage/profil/strona itp. w danym Serwisie Internetowym, które ma zostać połączone z Kontem na potrzeby świadczenia Usług;
 • Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta.
 • Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia i wyrażeniu odpowiedniej zgody, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.
 • Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu w zamian za Opłatę abonamentową, wynoszący      miesiąc lub rok, zależnie od opcji wybranej przez Użytkownika lub uzgodnień indywidualnych z Usługodawcą.
 • Okres zobowiązania – okres trwania zamówionego przez Użytkownika Okresu abonamentowego.
 • Opłata abonamentowa – wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu w danym Okresie abonamentowym. Opłaty abonamentowe określa Cennik.
 • Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi określonych funkcjonalności Aplikacji.
 • Usługodawca – Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17 lok. 49, 00-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410, o kapitale zakładowym 6.132.800,00 PLN, NIP 521-365-09-77, REGON: 146748248. Usługodawca jest właścicielem i operatorem Serwisu, i dokonuje za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość płatnego korzystania z Usług. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, obejmuje to również Użytkownika testowego, chyba że z treści Regulaminu lub sensu i celu postanowień wynika, że chodzi wyłącznie o Użytkownika nie będącego Użytkownikiem testowym;
 • Użytkownik testowy –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Usługodawcą Umowę, przedmiotem której jest możliwość bezpłatnego korzystania z Usług przez okres 14 dni.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej Rejestracji.
 • Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika. Przed dokonaniem wyboru Pakietu Użytkownik informowany jest o wysokości Opłaty abonamentowej za wybrany Pakiet.
 • Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem (ewentualnie Kontem testowym).
 • Polityka Prywatności – oznacza Politykę Prywatności Serwisu i Aplikacji mobilnej 
 • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opłaty za Okres abonamentowy zgodnie z wybranym Pakietem.
 • Współpracownik – osoba fizyczna, którą Użytkownik na podstawie uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie Umowy, upoważnił do korzystania z Aplikacji Współpracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania Współpracownika w ramach Serwisu jak za własne.      
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta lub Konta Testowego.
 • Serwis – serwis internetowy NapoleonCat prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie napoleoncat.com.
 • Serwisy Internetowe – serwisy internetowe, takie jak Facebook (w tym platforma komunikacji Facebook Messenger), Youtube, Instagram, Twitter, LinkedIn oraz Google My Business, których stronami/kontami/profilami (w zależności od danego serwisu) Użytkownik może zarządzać, a także dokonywać analizy aktywności stron/kont/profili w takich serwisach. Aplikacja umożliwia zarządzanie i dokonywanie analizy w odniesieniu do serwisów internetowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, jednakże Usługodawca może rozszerzać działanie Aplikacji na inne serwisy internetowe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 • Strona – Usługodawca lub Użytkownik.
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2020.344).
 2. Zawartość Serwisu  jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz Cennikiem.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1Mb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 60, Firefox od wersji 55, Edge od wersji 79, Safari od wersji 11.1. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest urządzenie z systemem Apple iOS od wersji 12 lub Android od wersji 8 oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1Mb/s.
 6. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 8. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

III. Ogólne warunki korzystania z Usług 

 1. Korzystanie z Usług jest płatne, z zastrzeżeniem możliwości bezpłatnego korzystania z Usług przez Użytkownika testowego.
 2. Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
  • przestrzegać Regulaminu,
  • korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Regulamin,
  • powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji Mobilnej oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej innym Użytkownikom,
  • powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację mobilną,
  • powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

IV. Wyłączenie dotyczące Konsumentów

 1. Serwis, Aplikacja, Aplikacja mobilna i Usługi przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów niebędących Konsumentami. Oznacza to, że stroną Umowy oraz podmiotem korzystającym z Serwisu, Aplikacji, Aplikacji mobilnej i Usług może być wyłącznie podmiot inny niż Konsument. 
 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zawierając Umowę i korzystając  z Serwisu, Aplikacji mobilnej i Usług dokonuje czynności prawnych związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy, że Użytkownik – pomimo zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jest Konsumentem, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia  Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zdanie poprzedzające nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń związanych ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez podmiot, który zawarł Umowę, lub dążył do zawarcia Umowy.

V. Rejestracja oraz zawarcie Umowy

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu i utworzenie Konta Użytkownika testowego lub Użytkownika.
 3. Utworzenie Konta lub Konta testowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, o czym Użytkownik lub Użytkownik testowy jest informowany poprzez wyświetlenie komunikatu. 
 4. Pola Formularza Rejestracyjnego, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta testowego. Od tego momentu Użytkownik przez okres 14 dni może korzystać z Konta testowego. Użytkownik testowy jest uprawniony do korzystania z Konta testowego jednokrotnie, to jest po utworzeniu Konta testowego jest uprawniony do korzystania z takiego konta nie dłużej niż 14 dni oraz nie jest uprawniony do ponownego otrzymania Konta testowego. W przypadku ponownej rejestracji jako Użytkownik testowy lub jej próby przez ten sam podmiot, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas określony. Umowa na czas określony wygasa z chwilą upływu 14-dniowego okresu testowego, chyba że poprzez dokonanie Płatności za wybrany Pakiet Użytkownik przedłuży możliwość korzystania z Usług lub Użytkownik testowy od razu, bez korzystania z Konta testowego, dokonał Płatności przez co stał się Użytkownikiem. W takim wypadku dokonanie Płatności skutkuje zmianą Umowy na  czas trwania Okresu zobowiązania.
 7. Do korzystania przez Użytkownika z Konta testowego nie jest wymagane wprowadzanie danych karty płatniczej ani deklarowanie formy Płatności.
 8. Do korzystania przez Użytkownika z Aplikacji konieczne jest połączenie Konta z odpowiednimi Kontami Użytkownika w Serwisach Internetowych, których ma dotyczyć świadczenie Usług, poprzez odpowiednie interfejsy wymiany danych.
 9. Zależnie od zasad obowiązujących w danym Serwisie Internetowym, Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym może być przyporządkowane bezpośrednio do konkretnej osoby fizycznej działającej po stronie Użytkownika – taka osoba na potrzeby tego Regulaminu stanowi Współpracownika Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że:
  • zobowiązuje się do posiadania przez cały okres Umowy i korzystania z Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej zgody Współpracownika na połączenie takiego Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym z Kontem Użytkownika w Aplikacji;
  • oświadcza i zapewnia że jest w pełni uprawniony do dysponowania, zarządzania i korzystania z Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym;
  • w przypadku konieczności zmiany osoby takiego Współpracownika, zobowiązany jest do zgłoszenia takiego faktu Usługodawcy i do dokonania wszelkich czynności wymaganych do zmiany na poziomie danego Serwisu Internetowego oraz w Aplikacji.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na dostęp Usługodawcy do danych Kont Użytkownika w Serwisach Internetowych, którymi można zarządzać/analizować za pośrednictwem Aplikacji. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym będą wykorzystywane przez Usługodawcę do świadczenia Usług. Usługodawca może również przetwarzać i wykorzystywać wyżej wymienione dane na potrzeby sporządzania i publikowania przez Usługodawcę opracowań i analiz dotyczących serwisów internetowych. Dane wykorzystywane w takich opracowaniach i analizach będą anonimowe i zagregowane, to jest w szczególności nie będą publikowane ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczą.
 11. Z chwilą wygaśnięcia Umowy na czas określony Konto testowe Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu po upływe 30 dni od upływu 14 dni od Rejestracji.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
 13. W przypadku dokonania Rejestracji przez Współpracownika Użytkownika w imieniu Użytkownika, a nie przez Użytkownika osobiście:
  • Współpracownik oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu i na rzecz Użytkownika;
  • na żądanie Usługodawcy Współpracownik oraz Użytkownik zobowiązani są do przedstawienia dowodu upoważnienia;
  • Współpracownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy na wypadek, zawarcia niniejszej Umowy bez stosownego upoważnienia od Użytkownika.

VI. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik za pomocą Panelu użytkownika dostępnego z poziomu Konta korzysta z Aplikacji w ramach wybranego Pakietu.
 2. Zakres Usług świadczonych w ramach danego Pakietu określony jest w Cenniku dostępnym na stronach Serwisu pod adresem: https://napoleoncat.com/pl/cennik/.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo tworzenia Pakietów indywidualnych, których zakres Usług będzie określony na podstawie ustaleń między Użytkownikiem a Usługodawcą w formie odrębnej umowy, która może zawierać postanowienia odmienne niż Regulamin i w tym zakresie przeważać ponad Regulaminem.
 4. Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 5. Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
 6. W przypadku utraty  Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego.
 7. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem Współpracowników Użytkownika przy pomocy indywidualnych loginów i haseł Współpracowników. Możliwość rozszerzenia dostępu do Konta na Współpracowników Użytkownika uzależniona jest od rodzaju posiadanego Pakietu.
 8. Użytkownik posiadający Pakiet pozwalający na upoważnienie Współpracownika do korzystania z Aplikacji dokonuje tego w Panelu użytkownika w zakładce Zespół. Z chwilą dokonania upoważnienia dostęp do Konta posiada także Współpracownik Użytkownika. Użytkownik określa, który z jego Współpracowników posiada uprawnienia administratora Konta, tzn. osoby, która może dokonywać najważniejszych zmian dotyczących Usługi w panelu Aplikacji, zgodnie z funkcjonalnościami tego panelu. Wskazanie administratora oznacza udzielenie przez Usługodawcę stosownego upoważnienia tej osobie.
 9. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian w zakresie wprowadzonych przez siebie danych oraz w każdym czasie sprawdzić zakres wykorzystanych Usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu.
 10. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku korzystania z Konta testowego.

VII. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania regulaminów Serwisów Internetowych, którymi będzie zarządzał/prowadził analitykę za pomocą Aplikacji. W szczególności: lub wszelkimi warunkami świadczenia usług wydanymi przez jakąkolwiek sieć społecznościową firmy trzeciej, którą Użytkownik może zarządzać za pomocą Usługi.
 2. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej, bieżącej ani następczej kontroli bądź monitoringu treści jakie są publikowane lub zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w Serwisach internetowych. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treści opublikowane lub zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w Serwisach Internetowych.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie lub zamieszczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w Serwisach Internetowych treści naruszających prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Za takie treści, w szczególności uznawane są treści, które:
  • wzbudzają lub propagują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają treści lub odesłania do treści o charakterze pornograficznym;
  • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
  • naruszają prawa własności intelektualnej jakichkolwiek osób;
  • zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
  • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
  • zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
  • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
  • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne; 
  • naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 13 maja 2022 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) lub nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. z dnia 30 października 2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 275). 
 1. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia na temat bezprawności treści publikowanych lub zamieszczanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w Serwisach internetowych lub gdy Użytkownik dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji przez tego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 lit. (ii) poniżej. 
 2. W przypadku: (i) braku zaprzestania przez Użytkownika działań, o których mowa w punkcie VII.3. powyżej (pomimo uprzedniego wezwania ze strony Usługodawcy do ich niezwłocznego zaprzestania) albo (ii) rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu VII.3. powyżej (co nie wymaga uprzedniego wezwania ze strony Usługodawcy), Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy (w postaci elektronicznej lub pisemnej) ze skutkiem natychmiastowym, skutkującej uprawnieniem Usługodawcy do likwidacji Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku likwidacji Konta z winy Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za wszystkie zamówione Okresy abonamentowe do końca bieżącego Okresu zobowiązania, a opłaty wniesione za zamówione Okresy Abonamentowe nie podlegają zwrotowi.

VIII. Czas trwania Umowy

 1. Okres abonamentowy wynosi jeden miesiąc lub jeden rok.
 2. Użytkownik może zamówić z góry jeden Okres abonamentowy, lub, jeżeli aktualna oferta handlowa Usługodawcy na to pozwala, większą liczbę Okresów abonamentowych. Okres do zakończenia wszystkich zamówionych Okresów abonamentowych stanowi Okres zobowiązania.
 3. Zmiana długości Okresu abonamentowego jest możliwa wyłącznie na przyszłość, ze skutkiem po zakończeniu aktualnego Okresu zobowiązania, zależnie od aktualnej oferty handlowej Usługodawcy.
 4. Pierwszy Okres abonamentowy rozpoczyna się 15 dnia od założenia Konta testowego, chyba że Użytkownik dokona Płatności wcześniej. W takim przypadku Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszej Płatności. Jeżeli po upływie 14 dni od założenia Konta testowego Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług z uwagi na niedokonanie Płatności, to Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za pierwszy Okres abonamentowy.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Okresu zobowiązania, tj. do zakończenia Okresu abonamentowego zamówionego przez Użytkownika lub, w przypadku zamówienia większej liczby Okresów abonamentowych, do zakończenia ostatniego z zamówionych Okresów abonamentowych.
 6. Po zakończeniu Okresu zobowiązania Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres abonamentowy, o takiej długości, jak ostatni Okres abonamentowy przed zakończeniem Okresu zobowiązania, chyba że którakolwiek ze Stron przed zakończeniem Okresu zobowiązania złoży oświadczenie o rezygnacji z odnowienia Okresu abonamentowego. Automatyczne przedłużenie Umowy w tym trybie jest traktowane jak zamówienie kolejnego Okresu abonamentowego przez Użytkownika.
 7. Każdorazowo w celu przedłużenia możliwości korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do dokonania z góry płatności za kolejny Okres abonamentowy.
 8. Użytkownik, który wybrał roczny Okres abonamentowy informowany jest poprzez wiadomość e-mail na 7 dni przed wygaśnięciem Okresu zobowiązania o fakcie przedłużenia Okresu abonamentowego bądź możliwości rezygnacji z automatycznego przedłużenia Okresu Abonamentowego.
 9. Użytkownik dokonuje rezygnacji z automatycznego odnowienia Okresu abonamentowego na kolejny Okres abonamentowy poprzez usunięcie danych karty płatniczej z Konta użytkownika lub poprzez wcześniejszy kontakt z Usługodawcą w formie wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected] lub skorzystania z okna chatu dostępnego w Serwisie. W przypadku wysłania wiadomości poprzez adres e-mail lub w oknie chatu przed zakończeniem Okresu zobowiązania, Płatność za kolejny okres nie zostanie pobrana, a w przypadku jej pobrania, zostanie zwrócona po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres [email protected] lub skorzystaniu z okna chatu dostępnego w Serwisie. Oświadczenie o rezygnacji z automatycznego odnowienia Okresu abonamentowego złożone przez Użytkownika, zgodnie z niniejszym ustępem, stanowi jednocześnie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 10. Wobec świadczenia przez Usługodawcę Usług na zasadzie „as-is” Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu Płatności w przypadkach określonych w XV ust. 4 Regulaminu. W celu poznania oferowanej Usługi, Usługodawca umożliwia założenia Konta testowego i bezpłatne korzystanie z Usług przez 14 dni.

IX. Płatności za Usługi

 1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania Płatności za zamówione Usługi zgodnie z wybranym Pakietem. Dokonanie Płatności jest niezbędne w celu korzystania z Usług.
 2. Usługodawca może wymagać dokonywania przez Użytkownika płatności za Usługi w sposób zautomatyzowany, to jest w szczególności poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika (np. z karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika).
 3. Wybierając Płatność za Usługę w sposób zautomatyzowany Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie rachunku karty wskazanej przez Użytkownika.
 4. W przypadku Konta testowego Użytkownikowi przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa zostanie wyświetlona w Panelu użytkownika informacja o możliwości dokonania Płatności za pierwszy Okres abonamentowy w sposób zautomatyzowany przy pomocy odpowiedniego formularza płatności znajdującego się w Panelu użytkownika. Dokonanie pierwszej Płatności jest konieczne do korzystania z Usług po zakończeniu korzystania z Konta testowego. Przed dokonaniem pierwszej Płatności Strony mogą dokonać modyfikacji Pakietu w celu określenia zakresu Usług według indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 5. Płatność za zamówiony Okres abonamentowy dokonywana jest z góry, nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem danego Okresu abonamentowego. W przypadku zamówienia jednorazowo więcej niż jednego Okresu abonamentowego, Usługodawca może wymagać dokonania zapłaty z góry za wszystkie zamówione Okresy abonamentowe.
 6. Z chwilą dokonania Płatności Użytkownik posiada możliwość korzystania z Aplikacji oraz Konta w danym Okresie abonamentowym.
 7. W przypadku Płatności w sposób zautomatyzowany momentem dokonania Płatności jest dzień otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego przeprowadzenia transakcji dokonanego przez instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji Płatności.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług w ramach wybranego Pakietu wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności.
 9. Użytkownik może dokonać zmiany Pakietu na inny Pakiet na zasadach opisanych poniżej. W przypadku, gdy taki inny Pakiet jest pakietem o wyższej cenie niż Pakiet dotychczasowy, to korzystanie z Usług oferowanych w ramach takiego innego Pakietu będzie możliwe od dnia następującego po dniu, w którym płatność za taki Pakiet wpłynęła na rachunek Usługodawcy. W przypadku gdy zmiana Pakietu polega na zmianie na Pakiet o niższej cenie niż dotychczasowy, to zmiana nastąpi od kolejnego Okresu abonamentowego następującego po aktualnym Okresie zobowiązania, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dokonania wyboru Pakietu o niższej cenie. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie nie wpływa na wysokość Opłaty abonamentowej w trakcie bieżącego Okresu zobowiązania.
 10. W przypadku gdy Usługodawca będzie zobowiązany zwrócić Użytkownikowi z jakichkolwiek przyczyn środki pieniężne, to taki zwrot będzie dokonywany tą samą metodą, którą nastąpiła płatność, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 11. Aktualny Cennik zawierający wykaz Usług świadczonych w ramach dostępnych Pakietów znajduje się na stronie Serwisu. Wszystkie ceny Pakietów na stronie Serwisu są podane w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów określonych w Cenniku, o czym poinformuje na stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Okresów abonamentowych już opłaconych przez Użytkownika.
 13. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

X. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, Aplikacji mobilnej i Serwisu, w szczególności zawartych w ich ramach elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz oprogramowania i baz danych są zastrzeżone dla Usługodawcy. 
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej, tylko i wyłącznie w sposób określony Regulaminem lub odmienną umową.
 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu korzystania z Usług, w tym zamieszczenia lub publikacji treści w Serwisach Internetowych. Powyższe dotyczy również korzystania z Aplikacji w ramach Konta testowego.
 2. Z momentem pobrania Aplikacji mobilnej oraz jej zainstalowania przez Użytkownika w ramach zasobów teleinformatycznych urządzenia przenośnego, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji, która obowiązuje na nieograniczonym terytorium, na korzystanie z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem, na czas do momentu jej usunięcia z zasobów urządzenia przenośnego oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w Regulaminie.
 4. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Serwisie, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Serwisie, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.
 6. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu, Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej, które przekracza zakres określony w niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej albo dokumentowej albo w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. W szczególności zabronione są jakiekolwiek działania Użytkowników związane ze: 
 • zwielokrotnianiem, sprzedawaniem lub innym sposobem wprowadzania do obrotu lub rozpowszechnianiem Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Serwisu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłaniem lub udostępnianiem jej w systemach i sieciach komputerowych, lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych;
 • badaniem i testowaniem funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania; 
 • samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Serwisu; 
 • wyodrębnieniem jakichkolwiek danych z Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Serwisu, jak również wyodrębnieniem ich części składowych, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Serwisu; 
 • uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Serwisu; 
 • korzystaniem z Usług przy wykorzystaniu innej Aplikacji lub Aplikacji mobilnej niż ta, publikowana przez Usługodawcę. 
 1. Dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie (we wskazanym powyżej celu) bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Użytkownika takich m. in. jak firma i znak towarowy identyfikujące Użytkownika lub jego towary lub usługi.

XI. Wygaśnięcie  Umowy i zawieszenie Usług

 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres Użytkownika lub na piśmie. Użytkownik może  wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w postaci elektronicznej, które przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres [email protected] lub na piśmie lub poprzez usunięcie danych karty płatniczej z Konta użytkownika lub poprzez okno chatu dostępnego w Serwisie ze skutkiem na koniec Okresu zobowiązania, w którym nastąpiło złożenie wypowiedzenia..
 2. Z chwilą wygaśnięcia  Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji oraz Aplikacji mobilnej. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji do Serwisów Internetowych.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem Okresu zobowiązania, Usługodawca uprawniony jest do otrzymania pełnej Opłaty abonamentowej za wszystkie Okresy abonamentowe do końca Okresu zobowiązania i nie zwraca Opłat abonamentowych uiszczonych za taki okres w całości ani w części.
 4. Poza przypadkiem wskazanym w punkcie VII.5. Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć  Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika, lub pisemnie, w przypadku gdy Użytkownik:
  • naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu, 
  • podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, 
  • podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, 
  • dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu, Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, 
  • działał lub działa na szkodę Usługodawcy, 
  • podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, 
  • naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie, 
  • narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych, 
  • nie dokonał płatności należnej Usługodawcy w terminie,
  • założył więcej niż jedno Konto w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy w formie dokumentowej,
  • zarejestrował się więcej niż raz jako Użytkownik testowy Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy w formie dokumentowej.
 1. W przypadkach wygaśnięcia Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyżej przed zakończeniem Okresu zobowiązania, Usługodawca jest uprawniony do otrzymania (lub, jeśli zostały już wpłacone, do zatrzymania) Opłat abonamentowych za czas do zakończenia Okresu zobowiązania w pełnej wysokości.
 2. W przypadkach określonych w ust. 4 powyżej, w szczególności w przypadku naruszenia terminu płatności, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług, do czasu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i Regulaminem, w szczególności do czasu uregulowania wszelkich zaległości przez Użytkownika, na następujących zasadach:
  • zawieszenie może obejmować w szczególności, według uznania Usługodawcy, uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie dostępu do Usług, Aplikacji, Aplikacji mobilnej oraz Serwisu lub ich wybranych funkcjonalności.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Opłaty abonamentowej za cały okres zawieszenia;
  • zawieszenie nie wyłącza innych uprawnień Usługodawcy, w szczególności uprawnienia do rozwiązania Umowy.

XII. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji, Aplikacji mobilnej i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta.

XIII. Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany na stronie https://napoleoncat.com/pl/kontakt/ lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Usługodawcy [email protected].
 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę oraz wskazać adres e-mail i swoją firmę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.

XIV. Dane Osobowe

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji, świadczeniem Usług lub kontaktami handlowymi między Użytkownikiem a Usługodawcą, Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika, jego Współpracowników oraz innych osób działających po stronie Użytkownika, w tym w szczególności osób fizycznych, do których przyporządkowane są Konta Użytkownika w Serwisach Internetowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności.
 2. Użytkownik, jako administrator danych osobowych swoich Współpracowników oraz innych osób, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest spełnić wszelkie wymogi prawne w związku z przekazaniem lub udostępnieniem danych takich osób do Usługodawcy. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się, że przekaże każdej osobie, o której mowa w ust. 1, treść lub odnośnik (link) do Polityki Prywatności oraz zapewni, że każda taka osoba potwierdzi zapoznanie się z tą polityką.
 3. Użytkownik zobowiązany jest spełnić obowiązek, o którym mowa w punkcie poprzednim, w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, w najwcześniejszym z następujących momentów:
  • przed rejestracją danej osoby jak Współpracownika Użytkownika w Serwisie,
  • przed przekazaniem Usługodawcy danych osobowych takiej osoby przez Użytkownika lub przez inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Użytkownika;
  • przed uzyskaniem przez Usługodawcę dostępu do danych osobowych takiej osoby w inny sposób w związku z korzystaniem (lub planowanym korzystaniem) z Usług przez Użytkownika.
 4. Na żądanie Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków, o których w ust. 2.
 5. W ramach świadczenia Usług dostępnych w Aplikacji, Usługodawca będzie przetwarzał także Dane Osobowe, których administratorem jest Użytkownik. Oznacza to konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowę taką stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, który jest integralną częścią Regulaminu.

XV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja, Aplikacja mobilna i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana. Niedostępność Serwisu, Aplikacji, Aplikacji mobilnej i Usług może wynikać także z niedostępności lub niewłaściwego działania Serwisów Internetowych i/lub dostawców usług, z których korzysta Usługodawca, takich jak na przykład usługi hostingowe. Niedostępność, o której mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym (innym niż Serwis oraz systemy teleinformatyczne służące do świadczenia Usług) oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi, a także do których powstania Usługodawca w żadnym stopniu się nie przyczynił.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakres Usług oraz funkcjonalności Aplikacji, Serwisu oraz Aplikacji mobilnej są w zasadniczym stopniu zależne od warunków technicznych, prawnych i organizacyjnych ustalanych przez operatorów Serwisów Internetowych. Warunki te mogą ulegać zmianie, na co Usługodawca nie ma wpływu. W związku z powyższym Usługodawca nie może zagwarantować, że zakres możliwych Usług i powyższych funkcjonalności pozostanie bez zmian w trakcie trwania Umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich zmian w zakresie Usług wynikających ze zmiany warunków przez operatorów Serwisów Internetowych, a zmiany takich Usług z tego powodu nie stanowią podstawy jakichkolwiek roszczeń.
 4. Usługi są świadczone na tzw. zasadzie „as-is”, to jest bez jakichkolwiek rękojmi ani gwarancji działania lub dostępności. W szczególności, Usługodawca nie gwarantuje w żaden sposób, że:
  • Usługi spełnią wymagania Użytkownika;
  • Usługi będą świadczone w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika jako rezultat korzystania z Usług będą zgodne z prawdą i dokładne;
  • że błędy w działalności lub funkcjonalności Aplikacji, Aplikacji Moblinej, Serwisu lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług zostaną usunięte.
 1. Do Usług nie mają zastosowania jakiekolwiek zapewnienia (włączając w to zapewnienia domyślne co do satysfakcjonującej jakości, odpowiedniości do celu lub zgodności z opisem), za wyjątkiem przypadków, gdy zapewnienia takie zawarte są wprost w niniejszym Regulaminie.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za szkody, w tym szkody powstałe po stronie Użytkownika, w związku z Usługami, Aplikacją, Aplikacją Mobilną lub Serwisem. W szczególności, Usługodawca, jego wspólnicy, dostawcy, członkowie Zarządu, pracownicy, współpracownicy lub pełnomocnicy nie opowiadają w żadnym przypadku w stosunku do Użytkownika lub innych osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, poniesione straty ani za utracone korzyści, w tym w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, czyste straty finansowe, szkody następcze (włączając w to np. utratę zysków, przychodów, przerwy w działalności, utratę danych lub programów komputerowych, utratę reputacji lub dobrego imienia, koszty obsługi prawnej lub koszty sądowe), w tym w szczególności szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tytułu:
  • korzystania z Usług, Serwisu, Aplikacji mobilnej lub Aplikacji przez Użytkownika lub w jego imieniu, lub z jakichkolwiek funkcjonalności, zawartości, produktów lub usług dystrybuowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu lub Usług;
  • polegania na kompletności, dokładności jakichkolwiek działań reklamowych lub marketingowych w związku z Usługami;
  • jakichkolwiek zmian, które Usługodawca może wprowadzić w Usługach, lub z tytułu stałego lub przejściowego wstrzymania świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcjonalności w ramach Usług);
  • usunięcia lub uszkodzenia lub utraty dostępu do jakichkolwiek treści utrzymywanych lub przekazywanych za pośrednictwem Usług;
  • naruszenia przez Użytkownika obowiązku zachowania w tajemnicy danych wymaganych do logowania się na Koncie;
  • jakichkolwiek awarii lub przerw w działaniu Serwisu, Aplikacji, Aplikacji mobilnej lub Usług, wynikających z błędów, utraty danych, defektów, wirusów, przerw lub opóźnień w działaniu lub transmisji danych lub z jakichkolwiek innych przyczyn.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ustępie poprzednim, dotyczy odpowiedzialności, która może powstać na dowolnej podstawie, w tym umownej, ustawowej, z tytułu czynów niedozwolonych, włączając odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku, gdy Usługodawca został wyraźnie poinformowany o możliwości powstania szkód lub powinien był przewidzieć taką możliwość.
 2. Niezależnie od postanowień powyższych oraz bez uszczerbku dla nich, ograniczenie  odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika na jakiejkolwiek podstawie z związku Umową, Regulaminem lub Usługami, z powodu zdarzeń mających miejsce w danym roku kalendarzowym, wynosi równowartość trzykrotności średniej miesięcznej Opłaty abonamentowej (lub, w przypadku Okresu abonamentowego przekraczającego miesiąc – w przeliczeniu na miesiąc) z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających wystąpienie zdarzenia uzasadniającego powstanie powyższej odpowiedzialności.
 3. Postanowienia niniejszego punktu „Odpowiedzialność” mają zastosowanie w najszerszym możliwym stopniu dopuszczalnym przez prawo.

XVI. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, chyba że Użytkownik wypowie Umowę w powyższym terminie. Aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w szczególności (lecz nie wyłącznie) z następujących powodów:
  • konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy;
  • zmiana procesów działania Serwisu,  Aplikacji lub Aplikacji mobilnej, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu,  Aplikacji lub Aplikacji mobilnej;
  • modernizacja Serwisu,  Aplikacji lub Aplikacji mobilnej;
  • zmiana procesów działania Serwisów Internetowych;
  • dostosowanie Regulaminu, Serwisu,  Aplikacji, Aplikacji mobilnej do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;
  • uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników;
  • inne okoliczności faktyczne, prawne, biznesowe lub organizacyjne.
 1. Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz link do tekstu zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci wygaśnięcia  Umowy ze skutkiem na koniec Okresu zobowiązania. W takim przypadku między Użytkownikiem a Usługodawcą obowiązują postanowienia dotychczasowego Regulaminu do zakończenia Okresu Zobowiązania.
 3. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian – postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Użytkowników  takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn w/w Użytkownicy nie otrzymają osobnych powiadomień e-mail o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz Umowa podlegają prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia ust 1 oraz ust. 2 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim dokonanie wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej jest w danym wypadku prawnie dopuszczalne. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, jak również inne postanowienia niniejszego Regulaminu, nie naruszają przepisów państw innych niż Rzeczpospolita Polska, których zastosowania nie można wyłączyć w drodze umowy. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania, jeżeli w danym wypadku dopuszczalne jest wyłączenie również takich przepisów państw obcych na skutek dokonania wyboru prawa zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2 powyżej.
 4. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim umowa o poddanie sporów jurysdykcji sądów polskich lub, odpowiednio, umowa o poddanie sporów pod właściwość miejscową sądu siedziby Usługodawcy, są w danym wypadku dopuszczalne. Postanowienia ust. 4 powyżej nie naruszają przepisów określających w odmienny sposób jurysdykcję lub, odpowiednio, właściwość miejscową sądu, jeżeli przepisy takie nie dają się wyłączyć w drodze postanowień ust. 4 powyżej.
 6. Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska.
 7. W odniesieniu do stosunków prawnych między Usługodawcą a Użytkownikiem wyłączone jest stosowanie wzorców umownych Użytkownika (dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy, regulaminów itp).
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie napoleoncat.com. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.