Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W naszej działalności przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jeśli korzystasz z naszych usług, serwisu internetowego, aplikacji mobilnej, lub w inny sposób komunikujesz się z nami, oznacza to, że najprawdopodobniej przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W poniższej polityce znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat, m.in. kim jesteśmy, w jakich sytuacjach, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują.

Dla Twojej wygody i przejrzystości na początku zamieściliśmy spis treści, aby ułatwić Ci poruszanie się po dokumencie i łatwe odnalezienie informacji, których szukasz.

Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niejasne lub wymagało omówienia, zawsze możesz się z nami skontaktować – dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

Spis treści

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
 2. Czym się zajmujemy?
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
 4. Od kogo zbieramy Twoje dane osobowe
 5. Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną
 6. Profilowanie na potrzeby marketingu
 7. Jakie dane przetwarzamy?
 8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 9. Komu przekazujemy Twoje dane?
 10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 11. Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania
 12. Pozostałe prawa, które Ci przysługują
 13. Dobrowolność podania danych
 14. Wiek
 15. Zmiany polityki prywatności

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17 lok. 49, 00-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410, o kapitale zakładowym 6.132.800,00 PLN, NIP 521-365-09-77.

Ilekroć w tej polityce prywatności piszemy „administrator”, „my”, „nas”, „nasze” itp., chodzi o spółkę Napoleon sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami w następujący sposób:

 1. za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]
 2. telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, pod numerem +48 22 378 32 99
 3. listownie na adres: Napoleon Sp. z o.o., ul. Czackiego 15/17 lok. 49, 00-043 Warszawa, Polska

Powrót do Spisu treści

Czym się zajmujemy

Świadczymy naszym użytkownikom usługi (dalej „usługi”) polegające na dostarczaniu narzędzi do marketingu w platformach społecznościowych, np. do zarządzania obecnością w tych platformach, profilami, fanpage’ami etc. Robimy to za pomocą aplikacji NapoleonCat (dalej „aplikacja”), dostępnej w modelu oprogramowania jako usługi (tzw. Software-as-a-service). Prowadzimy serwis internetowy pod adresem napoleoncat.com, jak również aplikację mobilną NapoleonCat, za pomocą których nasi Użytkownicy mogą korzystać z naszych usług (dalej łącznie „serwis”).

Nasi użytkownicy to głównie firmy i organizacje, które zawierają z nami umowę o świadczenie usług. Szczegóły dotyczące świadczenia przez nas usług uregulowane są w Regulaminie.

Powrót do Spisu treści

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

To, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług lub kontaktujesz się z nami oraz w jakiej roli występujesz. Poniżej opisaliśmy poszczególne sytuacje.

Korzystanie z serwisu bez rejestracji

Przetwarzamy Twoje dane w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Te funkcjonalności to przede wszystkim możliwość przeglądania treści zawartych w serwisie, możliwość korzystania z web chata i formularzy kontaktowych, dopasowanie treści serwisu do Twoich preferencji.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu Ci korzystania z serwisu i jego funkcjonalności, w tym w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies niezbędnych i podobnych technologii i wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w szczególności możliwości poruszania się po serwisie i korzystania z jego podstawowych funkcji, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której jesteś stroną w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies funkcyjnych i podobnych technologii i wykorzystujemy do „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji serwisu, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu „zapamiętania” wybranych przez Ciebie ustawień oraz personalizacji serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies analitycznych i podobnych technologii i wykorzystujemy do prowadzenia analityki i statystyk korzystania z serwisu przez użytkowników w celu doskonalenia jego działania – co polega np. na analizie sposobu poruszania się użytkowników po serwisie, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu i sprawić, że będzie w przyszłości bardziej intuicyjny i wygodniejszy w korzystaniu, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest analiza statystyk dotyczących wizyt i aktywności użytkowników w serwisie w celu poprawy jego wydajności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies reklamowych i podobnych technologii i wykorzystujemy w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie optymalizacji naszych działań reklamowych i sprzedażowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Instalowanie określonych kategorii plików cookies może wymagać uzyskania Twojej zgody.

Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w dokumencie Polityka Plików Cookies.

Rejestracja w serwisie i świadczenie usług

Do korzystania z naszych usług za pośrednictwem aplikacji NapoleonCat wymagana jest rejestracja użytkownika.

Z uwagi na specyfikę działania platform społecznościowych, których dotyczą nasze usługi, rejestracji zawsze dokonuje konkretna osoba fizyczna. Może to być sam użytkownik, jeśli jest osobą fizyczną, ale może to być osoba fizyczna będąca członkiem organu, pełnomocnikiem, pracownikiem lub współpracownikiem cywilnoprawnym użytkownika – w takim wypadku osoba ta działa w imieniu użytkownika. Dla uproszczenia będziemy o takich osobach pisać po prostu „współpracownicy”, nie przesądzając tego, na jakiej konkretnie podstawie prawnej taka osoba działa po stronie użytkownika.

A więc możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś naszym użytkownikiem lub współpracownikiem użytkownika zarejestrowanym w naszym serwisie.

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych osobowych. W przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną będą to jego dane osobowe. Jeśli natomiast rejestracji dokonuje współpracownik użytkownika w imieniu użytkownika, prosimy o podanie danych osobowych zarówno tego współpracownika, jak i danych samego użytkownika.

W obu wypadkach dane te są przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy między nami a użytkownikiem, o świadczenie usług w związku z rejestracją.

W przypadku użytkowników będących osobami fizycznymi, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku współpracowników użytkowników, podstawą prawną przetwarzania ich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, w szczególności zapewnienia kontaktu z użytkownikiem w okresie wykonywania Umowy, weryfikacji, czy współpracownik jest uprawniony do podejmowania czynności i składania oświadczeń w  imieniu użytkownika oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontakty handlowe – użytkownicy, kontrahenci i ich współpracownicy

Niezależnie od rejestracji w naszym serwisie, w ramach działalności mamy styczność z aktualnymi lub potencjalnymi użytkownikami (klientami), kontrahentami, dostawcami, a także osobami fizycznymi, które są ich współpracownikami (np. członkami organów, pełnomocnikami, pracownikami, współpracownikami etc.). Taka komunikacja może odbywać się różnymi kanałami – np. w formie e-maili czy telefonicznie, i w takim wypadku dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych, które w takiej komunikacji występują. Oprócz tego dane takich osób fizycznych mogą być podawane np. w umowach handlowych, które zawieramy (jako dane osób podpisujących umowę lub osób kontaktowych).

A więc możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś jedną z osób, o której mowa powyżej.

W przypadku zawarcia umowy handlowej z osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych takiej osoby jest niezbędność do zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku współpracowników naszych użytkowników, kontrahentów, dostawców itp. podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bieżących kontaktach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zawierania i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing

Przetwarzamy Twoje dane do celów naszego własnego marketingu, tj. do promowania naszych usług.

Cele marketingowe obejmują przedstawianie Ci ofert i promocji, proponowanie dodatkowych funkcjonalności etc., w tym emitowanie w serwisach zewnętrznych (takich jak na przykład Facebook czy Google) reklam.

Jeśli się na to zgodzisz, możemy też kierować do Ciebie informacje handlowe dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób – np. e-mailem, przez SMS/MMS, telefonicznie, przez powiadomienia „push” lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji handlowych w wybrany przez Ciebie sposób.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych do celów marketingu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu nam wykonywania naszych uprawnień wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niektóre nasze działania marketingowe, na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą wymagać uzyskania od Ciebie dodatkowej zgody. Dotyczy to np. działań takich jak wysyłanie newsletterów czy wykorzystywanie plików cookies dla celów reklamowych.

Formularze kontaktowe

W serwisie udostępniamy formularze kontaktowe i web chat, aby ułatwić Ci kontakt z nami. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Może również podać nam inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji Ciebie oraz obsługi Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci komunikacji z naszymi klientami i zapewnienia obsługi zapytań składanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych i web chat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profile w platformach społecznościowych – należące do Użytkownika

W ramach naszych usług udostępniamy naszym użytkownikom interfejs i narzędzia informatyczne, które umożliwiają im prowadzenie komunikacji na profilach

w platformach społecznościowych objętych naszą usługą. Użytkownicy (lub, w ich imieniu, ich współpracownicy) mogą publikować w tych platformach społecznościowych treści i komunikować się z innymi użytkownikami końcowymi tych platform społecznościowych. To obejmuje również platformy komunikacji bezpośredniej, jak np. Facebook Messenger.

Świadcząc naszą usługę przetwarzamy wszystkie dane, które nasi użytkownicy (lub odpowiednio ich współpracownicy) zamieszczają za naszym pośrednictwem w takich platformach społecznościowych lub platformach komunikacyjnych lub z nich otrzymują. Informacje te mogą obejmować dane osobowe użytkowników lub ich współpracowników oraz osób trzecich odwiedzających profile użytkownika w platformach społecznościowych objętych naszą usługą (np. dane identyfikujące ich w platformach społecznościowych), a także treść komunikacji (postów, komentarzy, etc.). Dane te przetwarzamy działając jako podmiot przetwarzający naszych użytkowników, którzy są administratorami tych danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest umowa powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO). Do zawarcia takiej umowy dochodzi podczas akceptacji Regulaminu, którego umowa powierzenia przetwarzania danych jest integralną częścią (Załącznik nr 1 do Regulaminu). W związku z tym, użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu równocześnie zawiera z nami także umowę powierzenia przetwarzania danych.

Niezależnie od powyższego operatorzy platform społecznościowych przetwarzają te dane jako niezależni administratorzy danych.

Polityki prywatności naszych obecnie obsługiwanych platform to:

Profile w platformach społecznościowych – należące do NapoleonCat

Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w platformach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google My Business, LinkedIn). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych platform społecznościowych. Jeśli komunikujesz się z nami w takich platformach społecznościowych, wówczas możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w takiej komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Ponadto informujemy, że operatorzy platform społecznościowych, na których posiadamy profile, przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników oraz osób odwiedzających te profile, w tym przy wykorzystaniu plików cookies. Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez operatorów platform społecznościowych należy zapoznać się publikowanymi przez nich politykami prywatności lub regulaminami.

Inne własne cele administratora

Przetwarzamy Twoje dane również do realizacji innych celów stanowiących nasze prawnie uzasadnione interesy, tj.:

 1. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w związku ze świadczeniem naszych usług;
 2. do kontaktu z Tobą – aby reagować na Twoje zgłoszenia i prośby o kontakt, reklamacje, móc kontaktować się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem naszych usług, informować Cię o zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności;
 3. do weryfikowania kont, badania podejrzanej aktywności, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu;
 4. w celu monitorowania, testowania i ulepszania naszych usług oraz rozwiązywania dotyczących ich problemów;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Oprócz tego przetwarzamy dane naszych użytkowników, kontrahentów, dostawców a także osób fizycznych, które są ich współpracownikami (np. członkami organów, pełnomocnikami, pracownikami, współpracownikami etc.) w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym do zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Współpracujemy z organami ścigania i innymi instytucjami upoważnionymi do żądania dostępu do Twoich danych w oparciu o stosowne przepisy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Powrót do Spisu treści

Od kogo zbieramy Twoje dane osobowe

Dane pobierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od użytkownika

Zbieramy Twoje dane osobowe głównie od Ciebie. Podajesz je nam np. przy założeniu konta w serwisie, przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu.

Jeśli jesteś współpracownikiem naszego użytkownika lub kontrahenta, możliwe też, że otrzymaliśmy Twoje dane od użytkownika lub kontrahenta albo od innych ich współpracowników – np. jeśli jesteś osobą kontaktową na potrzeby danej umowy lub jesteś zaangażowany/a w dany projekt lub jeśli kontaktujesz się z użytkownikiem w platformach społecznościowych objętych naszą usługą

Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami – np. zadając pytania dotyczące usług, składając reklamacje – w serwisie za pomocą poczty elektronicznej, w platformach społecznościowych, telefonicznie lub korespondencyjnie.

Oprócz tego przetwarzamy Twoje dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z serwisu z naszej oferty i usług.

Rejestracja i logowanie przy użyciu konta Facebook lub Google

Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez serwis społecznościowy Facebook lub Google, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook lub Google. W przypadku korzystania z tej możliwości, najpierw zostaniesz poproszony/a przez serwis Facebook lub Google o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w naszym serwisie. Za Twoją zgodą Facebook lub Google przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji. Do dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będziesz mógł logować się do naszego serwisu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez serwis Facebook lub Google.

Powrót do Spisu treści

Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną

W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem lub za pomocą narzędzi typu powiadomienia „push”, web chat lub chatbot), wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących – zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.

W przypadku, gdy zgodzisz się na kontakt telefoniczny lub SMS-owy do celów marketingu, informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie na numer telefonu podany przez Ciebie do tego celu. Taki kontakt będzie stanowił marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i może być prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących. Zgody te możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób wysyłamy Ci takie informacje – szczegóły znajdziesz poniżej w punkcie „Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania”.

Powrót do Spisu treści

Profilowanie na potrzeby marketingu

W niektórych przypadkach przy marketingu stosujemy profilowanie Twoich danych osobowych. Profilowanie jest sposobem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, itp. Stosowanie profilowania umożliwia personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.

Profilowanie, które stosujemy, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy Twoich danych osobowych (Twojego zachowania w serwisie, sposobu korzystania z aplikacji przez Ciebie, danych zebranych za pomocą plików cookie, a także podanych przez Ciebie danych osobowych) w celu wyświetlania Ci bezpośrednio w serwisie, lub też w marketingu bezpośrednim (e-maile, SMS/MMS, marketing telefoniczny, powiadomienia push, web chat lub chatbot etc.), jak również na stronach internetowych poza naszym serwisem (tzw. remarketing), spersonalizowanej oferty, opartej o Twoje potencjalne preferencje i zainteresowania mogące dotyczyć naszych usług.

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych usług w sposób odpowiadający Twoim hipotetycznym preferencjom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Powrót do Spisu treści

Jakie dane przetwarzamy?

Informacje ogólne

To, jakie dane przetwarzamy, jest zależne od sytuacji, w tym od tego, w jaki sposób korzystasz z serwisu, jak również od tego, jakie dane nam podasz oraz w jakiej roli występujesz. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • imię, nazwisko;
 • firmę, NIP, adres prowadzenia działalności;
 • zajmowane przez Ciebie stanowisko;
 • dane identyfikujące Cię w platformach społecznościowych (np. pseudonim, którym się posługujesz);
 • adres e-mail, numer telefonu – które podajesz np. przy rejestracji lub do marketingu na podstawie osobnej zgody;
 • informacje o tym, z jakich naszych usług korzystasz;
 • dane wymagane na potrzeby płatności za nasze usługi (np. numer Twojego rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek);
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu zebrane przy pomocy plików cookies, w tym identyfikator ID cookie (w przypadku, gdy pliki cookies są instalowane na urządzeniu z którego korzystasz – szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdziesz w dokumencie Polityka Plików Cookies).
 • adres IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając serwis, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu);
 • informacje, które zawrzesz w Twoich wypowiedziach i komunikacji kierowanych do nas – np. w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej, jak również np. w reklamacjach;
 • treść i zakres zgód udzielonych przez Ciebie w serwisie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej obecności w serwisie, jak też w sytuacji, gdy korzystasz z naszej aplikacji, niektóre Twoje dane będą zbierane automatycznie.

Dane pozyskane automatycznie w Serwisie

Przetwarzamy tzw. dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące, Twój adres IP, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, typ przeglądarki, język przeglądarki, informacje o skorzystaniu z naszych usług, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Dane pozyskane automatycznie przy pomocy Aplikacji Mobilnej

Jeśli będziesz korzystać z naszej aplikacji będziemy zbierać i gromadzić takie dane jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie używanym do uzyskania dostępu do aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego.

Nasza aplikacja może prosić, w zależności od potrzeb i funkcji aplikacji, o dostęp do różnych urządzeń peryferyjnych, na co możesz nie wyrazić zgody.

Cele przetwarzania danych zebranych automatycznie

Powyższe dane (tj. dane zebrane za pośrednictwem serwisu i aplikacji) będziemy wykorzystywali m.in. w celu wykonania transmisji komunikatów w serwisie oraz w aplikacji, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Ciebie.

Niezależnie od powyższego, możemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie także do personalizowania treści i reklam naszych usług, w obrębie naszego serwisu oraz poza nim w ramach remarketingu (więcej na ten temat znajdziesz w dokumencie Polityka Plików Cookies ). Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach serwisu oraz w aplikacji.

Powrót do Spisu treści

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania. I tak:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
 2. w przypadku przetwarzania na potrzeby wykonania umowy zawartej z Tobą – przez czas obowiązywania lub wykonywania tej umowy, a po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem tej umowy, wynikający z przepisów prawa;
 3. w przypadku, przetwarzania w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych – przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. w przypadku, przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do czasu ustania istnienia tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa powinien zostać uwzględniony.

Jednakże okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed nimi lub na potrzeby spełnienia obowiązków w zakresie rozliczalności przetwarzania danych, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Powrót do Spisu treści

Komu przekazujemy Twoje dane?

Podmioty które świadczą usługi na naszą rzecz

Twoje dane osobowe przekazujemy firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane w szczególności następującym odbiorcom:

 1. w przypadku płatności za nasze usługi – podmiotom, które pośredniczą w obsłudze płatności, na potrzeby tej obsługi, bankom;
 2. firmom, które dostarczają nam rozwiązania technologiczne i usługi wymagane na potrzeby zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu;
 3. dostawcom usług marketingowych, analitycznych i statystycznych, którzy pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci i stworzyć oferty, promocje, jak również personalizować marketing;
 4. firmom prowadzącym marketing bezpośredni w naszym imieniu (np. wysyłkę e-maili) lub inne usługi reklamowe;
 5. firmom prowadzącym bieżącą obsługę klientów – do prowadzenia tej obsługi;
 6. firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub doradztwa podatkowego;
 7. dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji – dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych i innych usług IT.

Udostępniamy również Twoje dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

Operatorzy platform społecznościowych

Oprócz tego, tak jak pisaliśmy w punkcie „Profile w platformach społecznościowych – należące do Użytkownika” powyżej, w zakresie, w jakim dostarczamy narzędzie do przekazywania danych między użytkownikiem (lub współpracownikiem użytkownika) a platformami społecznościowymi, przekazujemy informacje użytkowników lub ich współpracowników, mogące zawierać dane osobowe, do operatorów tych platform społecznościowych oraz przekazujemy użytkownikowi (lub współpracownikom użytkownika) od operatorów platform społecznościowych mogące zawierać dane osobowe informacje osób trzecich kontaktujących z użytkownikiem w ramach tych platform.

Jednakże z uwagi na zasady integracji naszej usługi z platformami społecznościowymi, każdy nasz użytkownik (lub współpracownik użytkownika) oraz osoba trzecia posiada swoje własne konto w platformie społecznościowej, a operator tej platformy społecznościowej jest jednocześnie administratorem jego danych na podstawie odrębnej umowy zawartej przez tego operatora bezpośrednio z użytkownikiem (lub, odpowiednio, współpracownikiem użytkownika) bądź osobą trzecią. A zatem w zakresie tego przekazywania danych działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający naszych użytkowników dostarczający narzędzie do przekazywania danych między naszym użytkownikiem (lub jego współpracownikiem) a odrębnym administratorem, jakim jest operator danej platformy społecznościowej.

Organy publiczne

Możemy być również zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania i innymi instytucjom publicznym.

Powrót do Spisu treści

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane w aplikacji NapoleonCat są przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Równocześnie, w ramach świadczenia naszych usług korzystamy z usług i narzędzi informatycznych dostarczanych przez firmy zewnętrzne. Wśród nich są także firmy z państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w tym podmioty z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Korzystanie z takich usług i narzędzi może wiązać się z koniecznością uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych przez te podmioty. W ten sposób dochodzi do przekazania danych do państwa trzeciego. W takich przypadkach transfer danych będzie zabezpieczony poprzez odpowiedni mechanizm transferowy na podstawie przepisów RODO tj. decyzję Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie art. 45 RODO (w przypadku USA to tzw. Ramy Prywatności https://www.dataprivacyframework.gov/s/) lub w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską na podstawie art. 46 ust. 2 RODO. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się z nami wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected].

Powrót do Spisu treści

Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zaznaczamy jednak, że w niektórych przypadkach Twoja zgoda może być potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności – o czym informujemy Cię podczas pobierania Twojej zgody. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Możesz również w każdej chwili:

 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także
 2. wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do takich celów. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów – np. do wykonania umowy, itp.

W jaki sposób cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw

Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila na adres [email protected].

Jeżeli otrzymaliśmy dostęp do twoich danych za pośrednictwem Usługi API, to oprócz naszej normalnej procedury usuwania zapisanych danych, możesz cofnąć nasz dostęp do swoich danych za pośrednictwem strony:

Pozostałe prawa, które Ci przysługują

Przepisy przewidują szereg praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych

Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to możesz żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO.

Prawo uzyskania kopii danych

Na tej podstawie przekazujemy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądać sprostowania tych danych, a także ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo żądania, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofasz zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora

W przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/eś nam, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Szczegóły prawa do przenoszenia danych są uregulowane w art. 20 RODO.

W jaki sposób skorzystać z przysługujących praw

Możesz skorzystać z praw opisanych powyżej wysyłając e-maila na adres [email protected].

Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne. W przypadku jednak, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter (np. nieuzasadnione, powtarzające się prośby o udzielenie informacji), to będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji, prowadzenie komunikacji lub podjęcie żądanych działań, uwzględniając administracyjne koszty, jak również odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Zastrzegamy, że realizacja z praw opisanych powyżej może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości. W przypadku braku skutecznego zweryfikowania tożsamości,  będziemy mogli odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim przypadku poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania o takim przedłużeniu terminu i wskażemy przyczyny opóźnienia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy Twoje prawa w związku z przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze należy zamieścić opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego.

Powrót do Spisu treści

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji niektórych celów – na przykład do zawarcia umowy i założenia konta w serwisie. Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z określonych przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Powrót do Spisu treści

Wiek

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o osobach poniżej osiemnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących osób poniżej osiemnastego roku życia.

W przypadku, gdy uzyskamy informację, że użytkownik serwisu nie ukończył osiemnastego roku życia, podejmiemy stosowne kroki, aby usunąć informacje takiego użytkownika z bazy oraz ograniczymy przyszły dostęp takiego użytkownika do usługi.

Powrót do Spisu treści

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Powrót do Spisu treści

Testuj przez 14 dni
za darmo

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.

Wypróbuj NapoleonCat przez 14 dni.
Bez rejestrowania karty płatniczej.