Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Napoleon dostępnego w domenach napoleoncat.com oraz napoleoncat.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz informuje o zasadach dotyczących wykorzystania plików cookies.

Pojęcia pisane wielką literą nie zdefiniowane odmiennie w Polityce Prywatności będą miały znaczenie nadane im w Regulaminie określającym zasady korzystania z Serwisu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 470410, o kapitale zakładowym 3.000.000 PLN, NIP 5213650977, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Administratorem danych”.

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator danych zbiera dane osób, które korzystają z Usług Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających indywidualne Konta.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające realizację Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem, w tym kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail), imię i nazwisko, stanowisko oraz telefon służbowy Użytkownika, ewentualnie dane firmy.
 3. Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, to może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów prawa i dóbr osobistych takich osób.

Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Administratora danych w celu nawiązania i ukształtowania treści Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie na rzecz Użytkownika Usług, o których mowa w Regulaminie, w tym utworzenia Konta oraz w celu świadczenia Usług. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.
 2. W przypadku udzielenia zgody podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub zaznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Administratora danych w celu przesyłania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę, o której mowa w niniejszym punkcie, jeżeli nie chce otrzymywać takiego newslettera.
 3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, to osobie której takie dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 3. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, to osobie której takie dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej e-mail Administratora danych, to jest hello@napoleoncat.com, a w przypadku gdy do takiego oświadczenia wymagana jest forma pisemna na adres pocztowy Administratora danych, to jest Napoleon sp. z o.o., ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa.
 5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli jest uprawniony do ich zachowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy oraz w celu korzystania z Usług.

Pliki cookies

 1. Serwis używa plików Cookies.
 2. Pliki Cookies to niewielkie pliki (dane) informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik, korzysta ze stron internetowych Serwisu, które umożliwiają w szczególności:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb użytkowników korzystających z Serwisu
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
  4. personalizację przekazów marketingowych
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu
 3. Pliki Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 4. W Serwisie wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu.
 5. Ograniczenie przez użytkownika stosowania plików Cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu. Zmiany takich ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione min. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu pliku Cookies na urządzeniu, z pomocą którego korzysta się z Seriwsu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w narzędziach przeglądarek internetowych.
 7. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych. Pliki cookies można usunąć za pomocą narzędzi w przeglądarce internetowej.
 8. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 9. Cookies Usługodawcy nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

Pliki Cookies innych podmiotów

 1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
 2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Adres IP

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Polityka prywatności i warunki korzystania podmiotów zewnętrznych:

YouTube: Warunki korzystania- link
Google: Prywatność i warunki- link
Możesz anulowanie dostęp aplikacji do swoich danych w sekcji „Bezpieczeństwo w ustawieniach konta Google”- link

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail Administratora danych, to jest na adres hello@napoleoncat.com.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data aktualizacji: 25.12.2014